CARLO SALONE

Download the vcard Photo

Full Professor (Università degli Studi di Torino)

+39 0110907430 / 7430 (DIST)

+39 0110907446 / 7446 (DIST)

Personal web site (Università degli Studi di Torino)

Curriculum Curriculum file application/pdf (72 KB)